DOWNLOAD‎ > ‎

PHẦN MỀM MÁY CHẤM CÔNG

Phần Mềm Chấm Công Mitaco 5V2

Phần mềm chấm công MitaPro (data: SQL Server)
https://drive.google.com/file/d/1mTglxJBgRTRzY74l45S0TieSAPCjbvdP/view?usp=sharing

HƯỚNG DẪN MÁY CHẤM CÔNG MÀN HÌNH MÀU VERSION 2019
https://drive.google.com/file/d/1RYPH2HU28IHPvJIY0AzuKpVg5GOkOrJL/
Comments