Panasonic KX-T7703

Panasonic KX-T7703: (Mã Lai) 

- Màn hình LCD hiển thị rõ ràng và dễ đọc; hiển thị số gọi đến (30 số)
- Có màn hình hiển thị số gọi đi, đến 2 dòng (hệ FSK & DTMF)
- Quay lại 5 số gần nhất trong nhật ký cuộc gọi.

- Không cần sử dụng pin.

Comments